Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้ศึกษา อโนทัย สุขตา ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ ... [เข้าชม 6] [โดย นางอโนทัย สุขตา]

รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้ศึกษา อโนทัย สุขตา ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ ... [เข้าชม 3] [โดย นางอโนทัย สุขตา]

รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้ศึกษา อโนทัย สุขตา ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ ... [เข้าชม 4] [โดย นางอโนทัย สุขตา]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังมโนทัศน์ วิชาชีววิทยา 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ ... [เข้าชม 146] [โดย อภิวรรณ]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ พัฒน์ราช ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 10] [โดย Thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ พัฒน์ราช ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 5] [โดย Thaniya]

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ THE STUDY

บทความวิจัย [เข้าชม 9] [โดย sunny]

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาพาเพลิน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาพาเพลิน ผู้รายงาน นางจิราพร ผุดเอียด ปีที่ศึกษา ... [เข้าชม 14] [โดย Thaniya]

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาพาเพลิน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาพาเพลิน ผู้รายงาน นางจิราพร ผุดเอียด ปีที่ศึกษา ... [เข้าชม 5] [โดย Thaniya]

เปิดแล้ววันนี้ คณะน้องใหม่ไฟแรงง

สวัสดีเพื่อนๆๆทุกคน ได้ข่าวว่าช่วงนี้กำลังเตรียมตัวสอบเข้า วันนี้พี่มีข่าวดีมาบอก สำหรับคนที่สนใจด้านภาษา และมีใจรักกับโปรแกรมน้องใหม่ไฟแรงหลักสูตรนานาชาติ หรือที่รู้จักกันว่า LCIเรามีการสอนที่ทันสมัย ... [เข้าชม 31] [โดย minni]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผู้รายงาน แก้วตา ด้วนอุสาห์ ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 13] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผู้รายงาน แก้วตา ด้วนอุสาห์ ปีการศึกษา 2559 ... [เข้าชม 5] [โดย Thaniya]

สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี ในหัวข้อ "สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประ ... [เข้าชม 10] [โดย บงกช เพชรรัตน์]

สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี ในหัวข้อ "สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประ ... [เข้าชม 9] [โดย บงกช เพชรรัตน์]

สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี ในหัวข้อ "สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประ ... [เข้าชม 10] [โดย บงกช เพชรรัตน์]

สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี ในหัวข้อ "สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประ ... [เข้าชม 9] [โดย บงกช เพชรรัตน์]

สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี ในหัวข้อ "สร้างสุขภาพดี ได้ทุกที่ ทุกวัน" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประ ... [เข้าชม 8] [โดย บงกช เพชรรัตน์]

China Suction Machine factory

wholesale 100% Polyester Pocket Square website:http://www.chinasilknecktie.com/ ... [เข้าชม 26] [โดย ffttty100]

China Suction Machine factory

Screw Feeder Technical Parameters: Transport height: 1700m (special requirements can be customized) Delivery volume: 500 to 800 kg/hour Outer diameter: φ159*2mm Stainless steel inner tube: φ32*3mm Blade ... [เข้าชม 10] [โดย ffttty100]

Grab the chance! มาเรียนภาษากับเจ้าของภาษากันเถอะ! by SWULCI

Grab the chance! Join us as a part of LCI, Faculty of Humanities, SWU Official website: http://cis.hu.swu.ac.th ... [เข้าชม 52] [โดย aboyhasnoname]

Grab the chance! มาเรียนภาษากับเจ้าของภาษากันเถอะ! by SWULCI

Grab the chance! - to study with native speakers - to study the third language - to go abroad Your chance is here! Join us as a part of LCI, Faculty of Humanities, SWU Official website: http://cis.hu.swu.ac.th [เข้าชม 28] [โดย Thaname Pattanajuta]

LCI SWU

เอกภาษาเพื่ออาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Language for Careers International program คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [เข้าชม 36] [โดย nsp]

Grab the chance! มาเรียนภาษากับเจ้าของภาษากันเถอะ!

Grab the chance! - to study with native speakers - to study the third language - to go abroad Your chance is here! Join us as a part of LCI, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University Official ... [เข้าชม 9] [โดย Thaname Pattanajuta]

Grab the chance! มาเรียนภาษากับเจ้าของภาษากันเถอะ!

Grab the chance! - to study with native speakers - to study the third language - to go abroad Your chance is here! Join us as a part of LCI, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University For ... [เข้าชม 9] [โดย Thaname Pattanajuta]