Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 48] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 27] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 60] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 54] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 53] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 29] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 30] [โดย Aon Phetra]

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้รายงาน นางสมสุข เขตแวงควง ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 167] [โดย ครูสมสุข]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนรา ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 153] [โดย Aris Srinara]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนรา ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 42] [โดย Aris Srinara]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนรา ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 34] [โดย Aris Srinara]

Brass Ball Valve Made in China

JYL High Performance Brass DN15 Control Mini PN16 Ball Valve With Long Handle Item no:JYL-3101 Size:1/2" -4” The ball valve is mainly used for cutting, http://www.yhjyl.com/ball-valve/brass-ball-valve/ [เข้าชม 79] [โดย rtrt]

Brass Ball Valve Made in China

JYL High Performance Brass DN15 Control Mini PN16 Ball Valve With Long Handle Item no:JYL-3101 Size:1/2" -4” The ball valve is mainly used for cutting, http://www.yhjyl.com/ball-valve/brass-ball-valve/ [เข้าชม 61] [โดย rtrt]

Brass Ball Valve Made in China

JYL High Performance Brass DN15 Control Mini PN16 Ball Valve With Long Handle Item no:JYL-3101 Size:1/2" -4” The ball valve is mainly used for cutting, distributing and changing the direction of medium ... [เข้าชม 33] [โดย rtrt]

Low Density Cable Filler suppliers

Our History 〓10/10/1996:Xinchanglong was founded, and engaged in the development, production and sales of lubricating oil. 〓4/2013:The optical communication filling http://www.xcl-polygel.com/ [เข้าชม 43] [โดย rtrt]

Low Density Cable Filler suppliers

Our History 〓10/10/1996:Xinchanglong was founded, and engaged in the development, production and sales of lubricating oil. 〓4/2013:The optical communication filling http://www.xcl-polygel.com/ [เข้าชม 52] [โดย rtrt]

Low Density Cable Filler suppliers

Our History 〓10/10/1996:Xinchanglong was founded, and engaged in the development, production and sales of lubricating oil. 〓4/2013:The optical communication filling material project was established, ... [เข้าชม 29] [โดย rtrt]

China Digital Printing Flag Fabric

Our History Haining Lofty Xuan Banner Textile Co.,Ltd has focused on top quality fabrics for dye sublimation printing over 6 years in China. We started as a small operation, but now have http://www.sublimation-fabric.com/ [เข้าชม 37] [โดย rtrt]

China Digital Printing Flag Fabric

Our History Haining Lofty Xuan Banner Textile Co.,Ltd has focused on top quality fabrics for dye sublimation printing over 6 years in China. We started as a small operation, but now have http://www.sublimation-fabric.com/ [เข้าชม 39] [โดย rtrt]

China Digital Printing Flag Fabric

Our History Haining Lofty Xuan Banner Textile Co.,Ltd has focused on top quality fabrics for dye sublimation printing over 6 years in China. We started as a small operation, but now have become one of ... [เข้าชม 17] [โดย rtrt]

Outdoor Feather Flags

Our History Star Flag Co.,Ltd established in 1996, We are one of the top manufacturers of flags in China. We supply almost all the custom printed flags around the National Stadium and other http://www.starflagmakers.com/ [เข้าชม 50] [โดย rtrt]

Outdoor Feather Flags

Our History Star Flag Co.,Ltd established in 1996, We are one of the top manufacturers of flags in China. We supply almost all the custom printed flags around the National Stadium and other http://www.starflagmakers.com/ [เข้าชม 24] [โดย rtrt]

Outdoor Feather Flags

Our History Star Flag Co.,Ltd established in 1996, We are one of the top manufacturers of flags in China. We supply almost all the custom printed flags around the National Stadium and other Olympic places ... [เข้าชม 20] [โดย rtrt]

Constant Temperature And Constant Humidity Workshop design

constant temperature and humidity zone The definition of constant temperature and humidity workshop The constant temperature and humidity workshop is the constant http://www.jscleanroom.com/purification-engineering/constant-temperature-and-constant/ [เข้าชม 53] [โดย rtrt]