Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 ... [เข้าชม 51] [โดย Regentsbkk]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม (เยียร์ 1 - เยียร์ 13) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 ... [เข้าชม 35] [โดย Regentsbkk]

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้รายงาน นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 89] [โดย อัจฉราพร สูงชัยภูมิ]

รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิทักษ์ ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ รายงานการสร้างและ ... [เข้าชม 65] [โดย piyawan]

รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิทักษ์ ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ รายงานการสร้างและ ... [เข้าชม 66] [โดย piyawan]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 114] [โดย พูลศักดิ์ บาทชารี]

STEAMPO Education สตีมโป ศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สหวิทยาการ ที่ให้ผู้เรียน ฝึกฝน รู้รอบด้าน ทั้งการแข่งขัน การตลาด สู่อาชีพและการมีงานทำ ... [เข้าชม 370] [โดย Alcohol free Zones]

การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุอาไร

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านแบบ SQ4R เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุอาไร ให้มีประ ... [เข้าชม 149] [โดย วชิรญาณ์]

การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุอาไร

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านแบบ SQ4R เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุอาไร ให้มีประ ... [เข้าชม 112] [โดย วชิรญาณ์]

การเป็นสิวที่หลังเกิดจากอะไรกัน

การเป็นสิวที่หลังเกิดจากอะไรกัน [เข้าชม 131] [โดย Babala Zabzab]

การเป็นสิวที่หลังเกิดจากอะไรกัน

การเป็นสิวที่หลังเกิดจากอะไรกัน [เข้าชม 98] [โดย Babala Zabzab]

การจะปลูกบ้านต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านยังไงดี

การจะปลูกบ้านต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านยังไงดี [เข้าชม 137] [โดย Babala Zabzab]

การจะปลูกบ้านต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านยังไงดี

การจะปลูกบ้านต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านยังไงดี [เข้าชม 106] [โดย Babala Zabzab]

ข้อแตกต่างของ galaxy note 9 กับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่น

ข้อแตกต่างของ galaxy note 9 กับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่น [เข้าชม 150] [โดย Babala Zabzab]

ข้อแตกต่างของ galaxy note 9 กับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่น

ข้อแตกต่างของ galaxy note 9 กับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่น [เข้าชม 88] [โดย Babala Zabzab]

ใช้ครีมหน้าขาวอย่างไรให้ปลอดภัย

ใช้ครีมหน้าขาวอย่างไรให้ปลอดภัย [เข้าชม 123] [โดย Babala Zabzab]

ใช้ครีมหน้าขาวอย่างไรให้ปลอดภัย

ใช้ครีมหน้าขาวอย่างไรให้ปลอดภัย [เข้าชม 77] [โดย Babala Zabzab]

รายงานผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33102) โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง New World กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ชื่อวิจัย รายงานผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33102) โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง New World กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ... [เข้าชม 88] [โดย ธีรชัย]

Numicon “คณิตศาสตร์ที่สัมผัสได้” Oxford The Key Language School, Megabangna

Numicon พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดี เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-9 ปี (วัยอนุบาลถึงประถมศึกษา) 1) Active Learning:คำนวณโดยใช้อุปกรณ์ 2) Interactive Learnปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3) English สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ [เข้าชม 112] [โดย Thekeylanguagemegabangna]

Numicon “คณิตศาสตร์ที่สัมผัสได้”

Numicon เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-9 ปี (วัยอนุบาลถึงประถมศึกษา) 1) Active Learning: ให้เด็กเรียนรู้และแสดงการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ หากเด็กอธิบายและแสดงการคำนวณได้อย่างถูกต้อง นั่นแสดงว่าเด็กเข้าใจการคำนวณอย่างแท้จริง ... [เข้าชม 64] [โดย dalinple]

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย” สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ The Key Language School, Megabangna

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย”วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้..Science ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ Technology การใช้เครี่องมือให้มีประสิทธิภาพ Engineering ... [เข้าชม 130] [โดย Thekeylanguagemegabangna]

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย” สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ The Key Language School, Megabangna

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย”วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้..Science ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ Technology การใช้เครี่องมือให้มีประสิทธิภาพ Engineering ... [เข้าชม 94] [โดย dalinple]

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย” สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ The Key Language School, Megabangna

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย”วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้..Science ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ Technology การใช้เครี่องมือให้มีประสิทธิภาพ Engineering ... [เข้าชม 87] [โดย dalinple]

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย” สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ The Key Language School, Megabangna

STEAM “ปั้นอัจฉริยะตัวน้อย”วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้..Science ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ Technology การใช้เครี่องมือให้มีประสิทธิภาพ Engineering ... [เข้าชม 65] [โดย dalinple]