สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,710 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ลักษณะภูมิประเทศแบบใดเหมาะแก่การเพาะปลูกมากที่สุด 

 

ที่ราบสูง 

ที่ลาดชัน 

ที่ราบลุ่มแม่น้ำ 

ที่ราบระหว่างภูเขา 

2 ) 

ข้อใดไม่ใช่ฤดูที่มีในประเทศไทย

 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 

ฤดูใบไม้ร่วง 

3 ) 

ถ้าต้องการแสดงรายละเอียดของสิ่งของในห้องเรียน ควรจัดทำสิ่งใด 

 

แผนผัง 

แผนที่ 

แผนภูมิ 

แผนภาพ 

4 ) 

ข้อใดจำเป็นต้องทราบในการอ่านแผนที่ 

 

ประวัติของสถานที่จริง 

ความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่ 

การรู้จักสถานที่จริง 

อาณาเขตของสถานที่จริง 

5 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแผนที่ 

 

ใช้ค้นหาเส้นทาง 

ใช้ค้นหาสถานที่ 

ใช้วางแผนในการทำงาน 

ใช้วัดอุณหภูมิของพื้นที่ 

6 ) 

ทรัพยากรในข้อใดที่คนเราต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด 

 

น้ำมันเชื้อเพลิง 

แสงแดด 

น้ำทะเล 

อากาศ 

7 ) 

จากข้อ 6 เป็นเพราะเหตุใด 

 

มีราคาแพง

เพราะมีอยู่อย่างจำกัด 

เพราะมีประโยชน์มากมาย 

เพราะทุกประเทศต้องการ 

8 ) 

ทรัพยากรในข้อใดจัดเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง 

 

ลม 

อากาศ 

ถ่านหิน 

แสงแดด 

9 ) 

สิ่งใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีคุณค่าต่อจิตใจของคนในชุมชน

 

วัด โบสถ์ หรือมัสยิด 

โรงเรียน  

ธนาคาร  

โรงพยาบาล  

10 ) 

สิ่งใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 

ดิน

ถนน 

ต้นไม้ 

น้ำ 

11 ) 

การกระทำใดที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 

เก็บของป่าไปขาย 

ใช้ปุ๋ยคอกบำรุงดิน 

ศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ป่า 

สนับสนุนการจับสัตว์ป่ามาเลี้ยง 

12 ) 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้ได้ตามข้อใด 

 

อาสาไปเฝ้าป่า

แจ้งตำรวจจับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 

สนับสนุนการใช้วัสดุอื่นแทนไม้

ร่วมเดินประท้วงผู้ที่ลักลอบ ตัดต้นไม้

13 ) 

เมื่อเราไปเที่ยวป่า ไม่ควรทำสิ่งใด 

 

ศึกษาลักษณะของต้นไม้ 

ชมความสวยงามของธรรมชาติ 

สังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า 

ทิ้งขยะไว้ตามบริเวณต่างๆ เพื่อให้สัตว์มากิน 

14 ) 

ข้อใดเป็นวิธีการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชน 

 

บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ 

ปล่อยสัตว์เลี้ยงลงไปในแหล่งน้ำ 

ไปนั่งพักผ่อนบริเวณแหล่งน้ำ 

จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำไปขาย 

15 ) 

ข้อใดไม่ใช่วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

มีความรักในธรรมชาติ 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

ไปเที่ยวชมธรรมชาติเป็นประจำ 

รักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน 

16 ) 

ข้อใดทำให้ประชากรลดลง

 

การเกิด 

การตาย 

การย้ายเข้า 

การเจ็บป่วย 

17 ) 

ถ้ามีจำนวนสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นมากเกินไป จะทำให้เกิดผลอย่างไร 

 

ทำให้มีรายรับในบ้านเพิ่มมากขึ้น 

ทำให้สนุกสนานเวลาไปเที่ยว 

ทำให้สมาชิกสามัคคีกันมากขึ้น 

ทำให้แย่งกันใช้สถานที่ต่างๆ ในบ้าน 

18 ) 

ถ้ามีจำนวนสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นมากเกินไป จะทำให้เกิดผลอย่างไร 

 

ทำให้มีรายรับในบ้านเพิ่มมากขึ้น 

ทำให้สนุกสนานเวลาไปเที่ยว 

ทำให้สมาชิกสามัคคีกันมากขึ้น 

ทำให้แย่งกันใช้สถานที่ต่างๆ ในบ้าน 

19 ) 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใด มีคุณค่าต่อการศึกษา 

 

ถนน 

สะพาน 

โบราณวัตถุ 

อาคารบ้านเรือน 

20 ) 

เราสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนได้ตามข้อใด 

 

ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นบริเวณโรงเรียน 

ตั้งใจเรียนหนังสือ 

มาโรงเรียนทุกวัน 

เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด