บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20035
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต144902
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74434
พอลิเมอร์พอลิเมอร์240227
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127266
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38273
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85406
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19586
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18692
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61153
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85818
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43556
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน91486
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13231
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40521
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส96977
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81236
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26654
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16446
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46892
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32992
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66130
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70516
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38589
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28463
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44503
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60415
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี133845
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 76607
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย123685
สารละลายสารละลาย128814
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม108896
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25504
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี84884
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21320
มวลอะตอมมวลอะตอม154286
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน117798
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13625
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่89266
พันธะโลหะพันธะโลหะ48390
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์219355
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก126669
ตารางธาตุตารางธาตุ230023
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม213634