บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22251
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156411
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81030
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262682
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136397
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41861
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92893
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20908
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19628
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67125
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93884
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47463
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106107
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14522
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43517
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส105042
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85405
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29154
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17382
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50031
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36135
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78179
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82658
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44520
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30945
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49213
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65203
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149531
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85490
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139222
สารละลายสารละลาย149050
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117351
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26881
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95360
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23265
มวลอะตอมมวลอะตอม177707
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136370
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14260
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100750
พันธะโลหะพันธะโลหะ54940
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์255035
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141829
ตารางธาตุตารางธาตุ245262
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244430