บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21204
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต149893
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 76088
พอลิเมอร์พอลิเมอร์246224
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม131166
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39562
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์87939
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20140
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19100
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ63686
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน90121
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46015
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน100393
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13950
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41458
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส99118
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82601
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27723
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16757
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47995
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33778
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม70106
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ74545
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล41590
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29664
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล46982
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี63483
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี143930
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 81598
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย130643
สารละลายสารละลาย137940
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม112141
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26229
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี88306
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22539
มวลอะตอมมวลอะตอม168347
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน126924
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13900
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่94805
พันธะโลหะพันธะโลหะ50819
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์228313
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก131228
ตารางธาตุตารางธาตุ238019
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม233795