บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18740
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต142176
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72448
พอลิเมอร์พอลิเมอร์233444
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม124928
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37657
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83776
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19261
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18463
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59830
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน84103
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42564
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89382
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12804
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์38808
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส93638
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79871
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25492
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16015
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส45929
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32301
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม64950
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ68745
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37728
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27973
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43860
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59862
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี131921
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 74056
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120596
สารละลายสารละลาย124603
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม106387
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24922
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82581
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20839
มวลอะตอมมวลอะตอม151118
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน114493
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13459
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่87034
พันธะโลหะพันธะโลหะ47172
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์214635
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก124209
ตารางธาตุตารางธาตุ227104
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210577