บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก92976
ลิพิดลิพิด120908
โปรตีนโปรตีน103827
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์144292
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80137
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33074
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 60629
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22720
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28752
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30948
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41886
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31112
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37413
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9510
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28118
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ170541
ฟีโรโมนฟีโรโมน10658
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20569
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5981
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620124
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511242
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4230622
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323024
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253720
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117181
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์68761
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430018
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37378
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320125
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36318
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86011
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28506
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 75653
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50807
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230771
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47595
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21978
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 160060
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA94600
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม44221
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61728
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37434
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 216045
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)60409
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45776
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37249
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA39308
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350457
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2141752
โครโมโซมโครโมโซม23887