บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89246
ลิพิดลิพิด117420
โปรตีนโปรตีน101527
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์140558
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77602
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32621
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56079
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22459
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28185
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29934
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40639
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30262
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36740
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9315
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27508
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ164042
ฟีโรโมนฟีโรโมน10325
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20049
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5721
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619711
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510926
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227116
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321890
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251863
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116752
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66730
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429612
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36735
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319833
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35118
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84582
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28073
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73620
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48686
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229205
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46353
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21507
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 156228
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92661
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42976
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60263
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36573
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211249
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58194
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44440
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35982
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36860
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348586
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139638
โครโมโซมโครโมโซม23139