บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก87338
ลิพิดลิพิด114423
โปรตีนโปรตีน99627
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์136205
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 75814
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32469
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54738
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22328
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28036
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29701
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40332
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29663
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36124
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9167
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27325
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ160494
ฟีโรโมนฟีโรโมน10140
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19690
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5537
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619455
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510776
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225824
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321611
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251466
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116602
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65455
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428874
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36242
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319521
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33762
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82612
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27739
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 71121
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47678
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.228113
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45701
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21121
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 151058
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91353
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41822
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58821
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35789
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 209907
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57277
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43978
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35452
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36174
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348103
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2136953
โครโมโซมโครโมโซม22891