บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97529
ลิพิดลิพิด125995
โปรตีนโปรตีน107518
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147470
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82433
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33574
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65406
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23041
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29261
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31842
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42866
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32752
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38967
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9816
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28731
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184367
ฟีโรโมนฟีโรโมน11178
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21393
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6469
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620636
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511561
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232884
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323660
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254582
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117444
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74564
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431043
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40559
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320656
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40569
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89243
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29198
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80181
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54932
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232999
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52109
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23891
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168811
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102407
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48752
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)67142
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40398
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 219082
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65299
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47600
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38584
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42852
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351479
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147189
โครโมโซมโครโมโซม24722