บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40560
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111924
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11020
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18426
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80082
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53985
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36280
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59120
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125335
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43793
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80716
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42923
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106854
เอกภพเอกภพ25522
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101639
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53177
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61123
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133068
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11648
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100797
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51219
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31367
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ32003
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9381
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25146
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15706
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27609
พันธะเคมีพันธะเคมี11729
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32939
ตารางธาตุตารางธาตุ26015
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46138
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71638
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112760
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23302
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19657
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59080
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24972
พลาสติกพลาสติก32803
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31490
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30074
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49408
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41650
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15813
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118205
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26931
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21599
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265954
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67678
โปรตีนโปรตีน54961
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159698