หรรษาวันหมาน้อย Happy My Doggy Day

ชื่อโครงการ หรรษาวันหมาน้อย Happy My Doggy Day
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายทศพล สุวรรณชีวะศิริ , นายวราเสฎฐ์ กลั่นหวาน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนฤมล ปานล้ำเลิศ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ ปัจจุบันมนุษย์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านเรือนเพื่อให้ประโยชน์มากมาย เช่น เป็นเพื่อนเล่น ดูแลบ้าน แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างลึกซึ้ง ผู้พัฒนาจึงได้สร้างโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมไว้ภายในบ้าน นั้นคือ สุนัข ซึ่งโปรแกรมนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสุนัข เช่น ชนิด รูปร่าง ขนาด อุปนิสัย โดยที่โปรแกรมนี้สามารถใช้ง่ายเหมาะสำหรับทุกคน Nowadays human like pet in the house for use anything but had a bare human associate and get about your pet. We make program about your pet. This is a dog. Program ask thing about dog example appearance, size, nature. This program is easy to use for everybody.
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1