คูวส์ (CUWS)

ชื่อโครงการ คูวส์ (CUWS)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายวิชญ์ เนียรนาทตระกูล,นายไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ,นายจิรัฏฐ์ ศรีสวัสดิ
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การแบ่งคำภาษาไทยนัน้ เป็นหัวใจหลักในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้านโดยเฉพาะด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ และด้านการ ประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบงานอื่นๆ เช่น การแปลข้อความอัตโนมัติด้วยเครื่อง แต่เนื่องด้วยการวิจัย ทางด้านการแบ่งคำไทยมีน้อยผนวกกับคลังข้อความที่ใช้ในการประมวลผลนัน้ ยังไม่เพียงพอ ผู้พัฒนาได้ เล็งเห็นประโยชน์ถึงการจัดการแข่งขันเพื่อหาอัลกอริธึมที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งคำภาษาไทย คูวส์ (CUWS) เป็นโปรแกรมแบ่งคำไทยเอนกประสงค์ที่รับข้อความเข้ามาเป็นข้อมูลเข้า และส่งข้อความที่ถูกแบ่งคำแล้ว เป็นข้อมูลออก โดยใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และความรู้จากการเรียนรู้ด้วยเครื่องมาช่วยในการ ประมวลผล เพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของคูวส์ คูวส์ได้ถูกวัดโดยใช้วิธีการแบ่งส่วน k (k-fold cross validation)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1