การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม

ชื่อโครงการ การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
ชื่อผู้ทำโครงงาน น.ส. เกศราภรณ์ ซื่อสัตย์พาณิชย์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ โครงงานการแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรมเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบ่งคำไทยเพื่อแก้ปัญหาขอบเขตที่ไม่ชัดเจนของคำและความกำกวมของภาษาไทย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลภาษาไทยได้ เช่น การปรับรูปเขียนให้เป็นรูปอ่านในระบบแปลงรูปอักษรเป็นเสียงพูด (Text-to-Speech) ระบบการแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ การสกัดคำสำคัญเพื่อใช้ในระบบการค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ (Information Retrieval) โดยโปรแกรมจะถูกพัฒนาด้วยเทคนิคไตรแกรมซึ่งเป็นวิธีการนำสถิติมาช่วยในการเลือกแบ่งขอบเขตคำ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2551
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1