Let’s Time For Health

ชื่อโครงการ Let’s Time For Health
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายประสิทธิ์ จุฬานุตรกุล นายอานนท์ หลีกภัย นายทวีทรัพย์ เตชะภูริปัญญา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนวลฉวี เรืองไรรัตนโรจน์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
โครงงานได้รับราวัล ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่11 ประจำปีงบประมาณ 2551
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ เกม Let’s Time For Health นั้น เป็นโปรแกรมสื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบของเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โปรแกรม,ประมวลผลภาพจากเว็บแคม และใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2.0 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการตัดต่อไฟล์วิดีโอ และใช้โปรแกรม Cool Edit ในการตัดต่อแก้ไขไฟล์ดนตรี, เสียงประกอบ รวมทั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CS 2 และ Macromedia Flash 8 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านกราฟิก และการตกแต่งส่วนประกอบแนวคิดของการออกกำลังกายที่นำมาสร้างเป็นเกมที่ออกกำลังกายได้จริงและมีความสนุกสนานนั้น ได้มีการนำมาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกาย โดยได้พัฒนามาในรูปแบบของเกมที่มีทั้งสื่อผสม(Multimedia) การตอบสนองของผู้ใช้ผ่านการปฏิบัติจริง โดยสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวเกมถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงอายุ แล้วยังประหยัดทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ผู้ใช้สามารถใช้เกมนี้เพื่อการดูแลสุขภาพ สนุกสนาน และผ่อนคลาย ไปพร้อมๆกัน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4