พลพรรครักษ์โลก Green DNA (Green Digital Natural Areas)

ชื่อโครงการ พลพรรครักษ์โลก Green DNA (Green Digital Natural Areas)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายอนันตชัย ปรารถนาพร นายอภิชาติ จายะพันธุ์ นายปราโมทย์ ศักดิ์ศรยุทธ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโภคา
สถาบันการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงงานได้รับราวัล ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ จากสถานการณ์ปัญหาโลกร้อน (Global warming) ซึ่งส่งผลให้ประชากรโลกเริ่มสนใจ และ เล็งเห็นถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นับว่าเป็นกระแสสังคมที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนระดับโลก ใน หลาย ๆ ประเทศได้นำเอาปัญหาดังกล่าวขึ้นเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ส่งผลให้รัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศ ได้ออกมาตรการ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางและวิธีการในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนี้ ซึ่งนั้นก็คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับมหาภาค แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหานี้ต้องอาศัยความ ร่วมมือกันของประชากรผู้ที่อาศัย และใช้ทรัพยากกรของโลกใบนี้ สังคมออนไลน์ “พลพรรครักษ์โลก” จึงนำเอาหลักความคิดดังกล่าวขึ้นมาใช้งาน ผนวกกับ เทคโนโลยี Web 2.0 เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ได้ริเริ่ม กระบวนการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์นี้ ใช้การพัฒนาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยใช้ภาษา C# ซึ่งอยู่บนเทคโนโลยี Web 2.0 และนำการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 มิติ มาพัฒนาเป็นองค์ประกอบหนึ่งให้ Social web มีความน่าสนใจ เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานจะมีโลกเป็นของตัวเอง และสามารถจัดการกับโลกของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยที่การ จัดการใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อโลกของตนเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปของจำนวนเงิน และค่าสถานะต่าง ๆ อันจะเป็นการสอนให้ผู้ใช้งานมีจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี การสนับสนุนให้เกิดการปฎิบัติบนโลกของความเป็นจริงอีกด้วย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF