แลกเปลี่ยนมุมมอง (Eye Xchange)

ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนมุมมอง (Eye Xchange)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย ธีรเดช ราชรักษ์,นาย นนทวรรธ ศรีจาด,นาย ปิยบุตร ถวิลถิรกุล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชัยพร ใจแก้ว
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากการขาดจิตสำนึกในการร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และขาดการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นของประชาชน เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงบนพื้นดิน ถนนหนทาง และแหล่งน้ำ, การปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือน หรือโรงงานลงสู่แม่น้ำลำคลอง เป็นต้น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยแรงร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกคน ผู้พัฒนาจึงต้องการพัฒนา Social web โดยให้ ประชาชนทุกคน มีส่วนร่วมด้วยการระบุตำแหน่งทั้งที่เกิดปัญหาและที่สามารถเป็นตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมที่ดีบน แผนที่ ตามระดับและลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยที่กลุ่มคนสามารถเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ตำแหน่งของปัญหาที่ถูกระบุจะถูกนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิซึ่งแสดงขีดความรุนแรงของสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข นอกจากนี้ การระบุตำแหน่งของปัญหาบนแผนที่ ยังช่วยให้เกิดผลประโยชน์ด้านอื่นเช่น ช่วยบุคคลในการตัดสินหาสถานที่ที่สามารถตอบสนองตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการได้ หรือ การเป็นกระบอกเสียงขนาดใหญ่ของประชาชนสู่ภาครัฐ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1