โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม

บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
การศึกษาการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในสารละลาย บน Sodalite
5757
การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของรากมะปรางและเถาตดหมา
2444
การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความเข้มข้นของเซเลเนียม
1885
องค์ประกอบทางเคมีของรารังนก (Cyathus striatus) จากส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซีเตต
2172
การเคลือบโลหะด้วยพอลิเมอร์
6677
การสังเคราะห์ 2,12-bis (mercaptoethylthiol)-7-oxa-[5]-heliceneและอนุพันธ์เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
1737
รูปแบบการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในสนามแม่เหล็ก – ไฟฟ้าสัมพัทธภาพ
3462
การเคลื่อนที่แบบหมุนควง
7141
การศึกษาความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กบริเวณโคโรนาของดวงอาทิตย์
1903
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
7876
กระเป๋าผลิตไฟฟ้า
14778
กังหันลมแกนดิ่งรูปปีกเฮลิคอปเตอร์
8641
การศึกษาการถูกกัดเซาะของชายฝั่งด้วยแบบจำลองทางฟิสิกส์
2204
Cellular and Tissue Organization in Vegetative Structures of Enhalus acoroides (L.F.) Royle And Halodule pinifolia (Miki) den Hartog.
2171
โปรแกรมการวิเคราะห์เสียงเปียโน
2677
Drone Congregation Area (DCA) ของผึ้งมิ้ม
1813
การศึกษาผลิตผลิตไวน์มะพร้าวน้ำหอมติดอยู่บนต้น
5000
การทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรต่อการต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
3378
การสร้างแบบจำลองทางแม่เหล็กไฟฟ้าใน 1 มิติ
2714
ผลของ 2,4-Dichiorophenoxyacetic(2,4-D)ที่มีผลต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อของต้นอ่อนของต้นไมยราพต้น(Mimosa pigra L.)
2256
การศึกษาจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพ และประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย Monitoring of Microorganisms in EM and Their Efficiency in Waste Water Treatment
5464
ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida albicans ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย
9133
การใช้พืชที่มีสาร Carotenoids ส่งผลในการเร่งสีของปลาหางนกยูง (Poecilia raticulate Peters 1859)
6272
ศึกษาความเป็นไปได้ในการย่อยสลายพลาสติกประเภทพอลิเอทธีลีน (PE) ด้วยจุลินทรีย์
2490
Nano filter กับการดักจับแบคทีเรีย
2978
การศึกษาประสิทธิภาพของราทำลายแมลงในสกลุ Beauveria ในการกำจัดยุงก้นปล่อง (Anopheles Minimus และ Anopheles dirus) ที่พบในประเทศไทย
2132
ผลของความเค็มและความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของต้นพังกาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) และต้นแสมขาว (Avicennia alba)
1907
กระถินไล่แมลงวัน
22282
การศึกษาผลของสารละลายน้ำกะปิต่อการเร่งการงอกรากของผักกาดภูหิน (Sonchus arvensis) เพื่อทดแทนการ ใช้ฮอร์โมนเร่งรากพืชจากสารเคมี
4331
การสกัดโปรตีนคอลลาเจนจากหอยเชอรี่ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโปรตีนคอลลาเจนที่ได้จากวัว
4493