บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟโคไซยสนินของสาหร่าย spirulina platensis
2698
การศึกษาความสัมพันธ์ของแมลงที่เป็นประโยชน์กับศัตรูละมุดในสวนจังหวัดลพบุรี
1760
ลักษณะทางอนุชีวภาพของโปรตีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์และลิงสายพันธุ์ซิมแพนซี
1452
การศึกษาเปรียบเทียบ protein profilings ของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มที่ไวต่อยาและที่ดื้อยาคลอโรควินด้วยเทคนิค 2 dimensional gel
2143
ระบาดวิทยาของเชื้อ Fickettsial Bacteria ในประเทศไทย
2118
Degree sequences and clique numbering graphs
1591
เมื่อแขนมาเจอกับขา
2221
Pv.pppk-dhps ถูกสร้างใน c600 Δfol ได้จริงหรือ
1590
การศึกษา Physical Organic Chemistry และสังเคราะห์สารจำพวก γ – Alkyl – β – cerbomethoxy – α – methyl – γ - butyrolactones
1574
การศึกษาปัจจัยบางประการที่ทำให้เกิดความผิดปกติในรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง
12
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบสามแมว (Eupatirium adenophorum) ในการกำจัดยุงลาย Aedes aegypti
12
การศึกษาการกลายพันธุ์ ต่อต้านการกลายพันธุ์ และประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของกู้หลาน (Gynostemma pentaphylum)
12
การจัดวางกล่องโดยใช้ Genetic Algorithm
12
พฤติกรรมการสุกของกล้วยไข่ภายในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศที่มี O2 และ CO2 ระดับต่างๆ
12
การศึกษาการก่อการกลายพันธุ์ ต่อต้านการกลายพันธุ์ และประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระของเจียวกู้หลาน (Gynostemma pentaphylum)
12
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบสาบแมว (Eupatirium adenophorum) ในการกำจัดยุงลาย Aedes aegypti
12
การศึกษาปัจจัยบางประการที่ทำให้เกิดความผิดปกติในรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงของคน
12
ความอลวนของการแกว่งแบบฮาร์โนมิกใน 2 มิติ (Chaos is Two Dimensions of Harmonic Oscillation)
12
การแกว่งของไม้เมตรกับการเดินของคน
12
ตัวยับยั้งชนิดต่าง ๆ ต่อเอนไซม์ไดไฮโดรโฟลเลทรีดักเทส (DHFR) ของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium vivax
12
การฝึกทักษะการสังเคราะห์ Tosyl ethylbromide
1839
การศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลยาโดยวิธีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
12
เซตของจำนวนต็มมอดุโล n เมื่อ n เป็นจำนวนกำลังสองเสรี
12
ผลกระทบของการปัดเศษข้อมูลต่อความแกร่งของตัวสถิติทดสอบที (t-test)
12
การแทนพีชคณิตแบบบูล (Representation of Boolean Algebras)
12
เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ตรีโกณมิติในระบบ Taxicab Geometry
12
โปรแกรมการจัดตารางการเรียนการสอน
12
การวิเคราะห์การเข้ารหัสสำหรับข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12
CYCLE WITH A CHORD
12
Using Finite Differences Method for Pricing Vanilla Options
12