บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
การสกัดสารและการทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากต้นโคกกระออม
12
การศึกษาปฏิกิริยาการเตรียมสารมัธยันตร์ สำหรับการสังเคราะห์ยาแก้อักเสบประเภทเสตรียรอยด์
14
การสังเคราะห์ Quinone capped Porphyrin
12
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของการสกัดจากดีปลีน้ำ เพื่อปรับปรุงฤทธิ์ ต้านไวรัสเริม
12
Investigation on the factors that have an infulence on spray drying process
2155
การศึกษาสมดุลวัฏภาคในของผสมผลึกเหลว(Phase Equilibria in Liquid Crystal Mixtures)
3402
การสกัดสีหมึกพิมพ์สกรีนผ้า จากดอกอัญชัน
19941
การทดลองสร้าง pH – TEST KIT
4157
การศึกษาประสิทธิภาพความเป็นบัฟเฟอร์ของพืชตระกูลแตง
3295
การพัฒนาพอลีสไตรีนชนิดทนแรงกระแทก ( High lmpact Pollystyrene ; HIPS )
2697
การสังเคราะห์ส่วนตัวเชื่อมเพื่อใช้ในการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ Peptide Nucleic Acid (PNA ) ชนิดใหม่
1743
การสกัด การแยก และการทดสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Herpes simplex จากต้นย่านพังโหม
3559
การสังเคราะห์สารประเภทไดพิรีตีนโพลีเอธิลีน ไกลคอลสำหรับใช้เป็นลิแกนด์ในการเซลฟ์แอสเซมบลีกับแพลเลเดียมเอธิลีนไดแอมมีน
1873
การสกัดสารจากรา Aschersonia samoensisl 4593 เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
2083
การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพบางประการของต้นของชะนางแดง
1784
การวิจัยด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3597
คีย์บอร์ดอัจฉริยะ ( Intelligent keyboard)
3949
เครื่องกรีดยางพารา
15181
การสังเคราะห์ตัวตรวจจับแอนไอออนชนิดเฮเทอโรไดโทปิกรีเซปเตอร์ที่เป็นอนุพันธ์ของคาลิกซ์[4] เอรีนที่มีคราวน์อีเทอร์และอะมิโดเฟอร์โรซีนเป็นองค์ประกอบ
1997
การศึกษาสเตอริโอซีเล็กติวิตี้ของเอนไซม์ลินามาเรสในการสังเคราะห์กลูโคไซด์
1564
การศึกษาผลของการไฮโดรลิซิสวัสดุเหลือใช้ด้วยกรดไฮโดรคลอริกโดยการตรวจสอบจากปริมาณผลึก
1763
การศึกษาแบบจำลองของเยื่อหุ้มที่สามารถถ่ายพลังงานได้
1959
การแตกของฝักต้อยติ่ง
16463
การจำลองระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยเทคนิค Machine Learning
4538
Effects of glycerol physical property and biodegradable of chitosan film
3252
การทำชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำแบบประหยัด
6366
Anti-oxidative constituent(s) from edible fungi
6583
การศึกษาความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของเชื้อBurkholderia pseudomallei
2059
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้ด้วยถั่วต่างชนิด
4011
ยาชาจากธรรมชาติ
13786