บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
โครงงานเรื่องการวัดปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์ ที่ถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศและ พื้นผิวของโลกโดยวิธีการวัดความเข้มแสงจากภาพถ่ายดวงจันทร์
2615
การลดปริมาณการใช้พลังงานของยานพาหนะด้วยการลดแรงดันอากาศ Aerodynamic DragReduction by Boundary Layer Disturbance For Energy Conservation
1698
การแยกและการพิสูจน์ โครงสร้างสารจากต้นสังหยูดอกแดง
1679
การพัฒนารูปแบบการส่งสัญญาณโดยใช้เลเซอร์
1958
การประยุกต์ใช้กรวยรวมแสงอาทิตย์
5644
การดูดซับพลังงานเสียงของวัสดุธรรมชาติ
8221
การเข้ารหัสด้วยเสียง
2176
The Study of Complexation Properties of Caesalpinia mimosoides Lamk. Extracted
1506
หุ่นยนต์ตรวจสอบโลหะ
3192
หุ่นยนต์ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ
3033
หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในที่สูง
1948
Humanoid ขนาดเล็กกับการรักษาสมดุลโดยส่วนบนของหุ่นยนต์
1292
Anti-inflammatory activity of extract from Caesalpinia mimosoides Lamk.
2144
ศึกษาอายุขัยเม็ดเลือดแดง เศษเซลล์ชองเม็ดเลือดแดงที่แตกตัว (Vesicles) และเกร็ดเลือดของหนูปกติและหนูธาลัสซีเมีย
2315
การบำบัดนำเสียจากสีย้อมผ้าโดยใช้ต้นธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับ
5825
ผลของสารสกัดจากรากต้นโลดทะนงต่อพิษงูเห่าไทย Interaction between thai cobra venom (Naja kaouthia) and the principle components from Lodthanong extract (Trigonostmon reidioides (Kurz) Creib)
1877
การกำจัดตะกั่ว (Pb(ll)) ด้วยเปลือกหอยเชอรี่
11132
การศึกษาราทำลายแมลงในสกุล Metarhizium ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำจัดแมงสาบอเมริกัน ( Periplaneta americana)
2046
Effect of nutrients inputs on growth , chiorophyl and tissue nutrients concentration of Ulva sp.
956
การจำแนกและศึกษาสรรพคุณของบัวหิมะ
2938
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Aschersonia samoensis l 6001
2075
กาวจากเปลือกพืชป่าชายเลน
19591
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มกับอัตราการเจริญเติบโตของ Pedinomonas noctilucae ที่มีและไม่มีความสัมพันธ์แบบภาวะอาศัยร่วมกับ Noctiluca scintillans
1578
การหลอมโปรโตพลาสต์ ของพืชตระกูลแตง และการศึกษาวิธีการจำแนกพันธุ์ ด้วยเทคนิคทางโครโมโซมและดีเอนเอ
2753
สุขอนามัยของร้านที่มีผลต่อเชื้อ Sraphylococcuc aureaus
1344
หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
2748
การศึกษาผลของความร้อนและแคลเซียมคลอไรด์ที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะละกอดิบเส้นพร้อมปรุง
2354