ปฐมบทแห่งหายนะ..ภาวะโลกร้อน Global Warming

ชื่อโครงการ ปฐมบทแห่งหายนะ..ภาวะโลกร้อน Global Warming
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวอมรรัตน์ แสงอุทัย , นางสาวมุฑิตา บุญธรรม , นางสาวขัวญเรือน ภู่เสถียร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวมานิตา ตระกูลแสนศิริ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคำถามที่ว่า \"โลกกำลังร้อนขึ้นจริงหรือ\" เป็น \"ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร\" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง ดั้งนั้นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นคงไม่ใช้เป็นหน้าที่ของประเทศ หรือหน่วยงานองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1