ความเป็นมาโครงการ สควค.

โครงการ สควค. เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

โครงการตามความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ในการรับนักเรียนที่มีความสนใจในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 4 ปี ในสาขาเคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ โดยจะต้องศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีที่ 5 เพื่อให้มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ และมีความ ศรัทธาในอาชีพครู เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

2. เพื่อพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศให้สูงขึ้นเป้าหมาย

ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีละประมาณ 580 คน

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนในโครงการ สควค. ชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์ สควค. หรือ กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในเขตพื้นที่ กทม. และเขตการศึกษา 6 และ 12 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.80 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดข้อผูกพันการรับทุน

เมื่ออยู่ในโครงการต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม ทุกภาคไม่ต่ำกว่า 2.75 เมื่อจบป.ตรี แล้วต้องศึกษาต่อในระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องชดใช้ทุน โดยปฎิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนสาขาวิชา

1. ระดับปริญญาตรี กำหนดให้เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในคณะวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 4 ปี

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ในคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี

3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนที่องค์กรวิชาชีพครูรับรอง เป็นเวลา 1 ปี (สำหรับผู้เริ่มรับทุนในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป)

4. ระดับปริญญาโทถึงเอกและปริญญาเอก ให้เรียนหลักสูตรปริญญาโทถึงเอก เป็นเวลา 5 ปี หรือปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี ในสาขาวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา โครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาในต่างประเทศไม่เกิน 1 ปีการคัดเลือก

ระดับปริญญาตรี

โครงการ สควค. จัดให้มีรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะต้องศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูอีก 1 ปี ปีละประมาณ 580 ทุน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ประชุมเสนอผลงานวิชาการ และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู และค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู

ระดับปริญญาโทถึงเอกและปริญญาเอก

โครงการจะคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทถึงเอกหรือปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ของโครงการในสาขาวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา ปีละ 20 ทุน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ และได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

สถานที่ติดต่อรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก

ทุน สควค.

กำหนดรับสมัคร : กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี

กำหนดรับคัดเลือก : ประมาณกันยายน ของทุกปีติดต่อ

สสวท

924 สุขุมวิท คลองเตย กทม.10110

โทรฯ 02 3924021,02 392402 แฟกส์ 023812530

http://www.ipst.ac.th

http://www.ipst.ac.th/dpst2/