บทความแนะนำ

บทความบทความสังคม-กฎหมาย

การศึกษาเรื่อง

การศึกษาเรื่อง "โครงกระดูก"

โดย อศินาท อัฐโยล์ค ตั้งแต่เมื่อเกือบสิบปีมาแล้ว ในคราวร่วมทางไปอีสานกับมิตรอาวุโสท่านหนึ่ง เราได้ไปแวะที่บ้านปราสาทนครราชสีมา ตั้งแต่เมื่อแรกๆที่เพิ่งเริ่มสร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นสมัย "ก่อนประวัติศาสตร์"

บทความสังคม-กฎหมาย

1735 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

ภูมิจักวาล : คติความเชื่อเรื่องบ้านในอุษาคเนย์ที่อินโดนีเชีย

ภูมิจักวาล : คติความเชื่อเรื่องบ้านในอุษาคเนย์ที่อินโดนีเชีย

โดย พัชรวีร์ ตันประวัติ เนื่องจากเดือนที่แล้วมีโอกาสเข้าฟังสัมมนาเรื่อง เรือนพื้นถิ่นไทย จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงอยากที่จะเสนอถึงเรื่องของบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้าง แต่ไม่ได้พูดถึงบ้านในลักษณะโครงสร้างและประโยชน์ใช้สอย

บทความสังคม-กฎหมาย

2777 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

ตำนานเมืองลพบุรี (ละโว้)

เกริ่นนำ โดย รศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ เมืองลพบุรีที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองลูกหลานของหนุมาน (ที่ศาลพระกาฬ) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และไม่ยอมอพยพโยกย้ายไปอยู่เมืองอื่นเสียด้วย

บทความสังคม-กฎหมาย

23358 views December 25, 2001

อ่านทั้งหมด

ศิลปะสุโขทัย: ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม

ศิลปะสุโขทัย: ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม

โดย : เชษฐ์ ติงสัญชลี ศิลปะสุโขทัย: ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับหนังสือ" ศิลปะสุโขทัย " โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

บทความสังคม-กฎหมาย

1978 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

การใช้พื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย

การใช้พื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย

โดย นายพงศ์ธันว์ บรรทม วิทยานิพนธ์เรื่อง การใช้พื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ที่แหล่งขุดค้น ในบริเวณปราสาทพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายพงศ์ธันว์ บรรทม สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี

บทความสังคม-กฎหมาย

1135 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์และประเพณีการฝังศพ

การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์และประเพณีการฝังศพ

โดย นางสาวนวรัตน์ แก่อินทร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์และประเพณีการฝังศพ ที่แหล่งโบราณคดีปราสาทพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนวรัตน์ แก่อินทร์ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี

บทความสังคม-กฎหมาย

1279 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

โครงกระดูกมนุษย์: ความหมายที่ต้องทบทวน

โครงกระดูกมนุษย์: ความหมายที่ต้องทบทวน

เปิดปากหลุม นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ "หากจะตั้งคำถามขึ้นมาถามกันสักข้อหนึ่งว่า โครงกระดูกมนุษย์เป็นโบราณวัตถุหรือไม่ คุณคิดว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรและด้วยเหตุผลเช่นไร..." เป็นเวลาอันยาวนานที่นักวิชาการหรือผู้ที่ศึกษาวิชาโบราณคดีส่วนใหญ่มักมองว่า

บทความสังคม-กฎหมาย

7198 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

จากทับหลังนารายณ์ : การลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ

จากทับหลังนารายณ์ : การลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย : ปัญหาการค้าโบราณวัตถุ โดย : ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ข่าวคราวด้านวัฒนธรรมโบราณคดี โดยเฉพาะเรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ติดอันดับเป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องของหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

บทความสังคม-กฎหมาย

2522 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

เบื้องลึกกระบวนการจ้างเหมางานโบราณคดี

เบื้องลึกกระบวนการจ้างเหมางานโบราณคดี

โดย สุที หริมเทพาธิป การดำเนินงานทางโบราณคดีในปัจจุบัน ได้มีวงการต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ การทำธุรกิจภายใต้งานโบราณคดี ฟังดูผิวเผินอาจจะดูเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปในสังคมที่บทบาทเรื่องธุรกิจได้เข้ามาไปครอบงำและเป็นตัวชี้ชักในการทำงาน

บทความสังคม-กฎหมาย

2406 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

กล่าวนำ : จดหมายข่าวออนไลน์

กล่าวนำ : จดหมายข่าวออนไลน์

กล่าวนำ : จดหมายข่าวออนไลน์ กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา การดำเนินงานทางโบราณคดีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมและเศรษฐกิจ ในอดีตการทำงานที่เคยมีศูนย์กลางอยู่ที่หน่วยงานราชการ ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาและเรื่องราวของคนในอดีตในสยามประเทศ

บทความสังคม-กฎหมาย

1320 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

-->