ช่วยเขียนโปรแกรมภาษาC++ หน่อยครับ

จงเขียนโปรแกรมแสดงเมนูให้เลือกการคํานวณเส้นรอบวง (circumference=2πr), พืนที่วงกลม (circle area=πr 2 ), พืนที่ผิวทรงกลม (sphere surface area= 4πr 2 ) หรือปริมาตรทรงกลม (sphere volume= (4/3)πr 3 ) โดยให้ผ้ใชู ้เลือกเมนูการคํานวณโดยกดป่มตัวเลขดังนี้ 1-circumference, 2-circle area, 3-sphere surface area ้ และ 4-sphere volume จากนั้นให ้โปรแกรมทําการรับค่ารัศมี (radius) จากผู้ใชู ้ทางคีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการคํานวณ ตามเมนทู ี่ได้เลือกไว้

12 ก.พ. 2561 17:02
0 ความเห็น
464 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย คนเหล็ก

โปรแกรมภาษา C แสดงเมนูให้เลือกการคํานวณเส้นรอบวง (circumference=2πr), พื้นที่วงกลม (circle area=πr 2 ), พื้นที่ผิวทรงกลม (sphere surface area= 4πr 2 ) หรือปริมาตรทรงกลม (sphere volume= (4/3)πr 3 )

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

int main()

{

float r, r1, r2, r3, A, A1, L, V;

int n;

char choice;

do

{

printf("\n ########################################################## \n\n");

printf("\n\n Please select menu: ");

printf("\n\n 1. circumference");

printf("\n\n 2. circle area");

printf("\n\n 3. sphere surface area");

printf("\n\n 4. sphere volume");

printf("\n\n 5. Exit the program");

printf("\n\n Select Choice : \n\n");

scanf("%d",&n);

if(n == 1)

{

printf("\n *************************************** \n");

printf("\n\n 1. circumference");

printf("\n\n Enter Radius: ");

scanf("%f",&r);

L = 2*3.14*pow(r,2);

printf("\n\n The circumference = %.2f", L);

printf("\n *************************************** \n");

}

else if(n == 2)

{

printf("\n *************************************** \n");

printf("\n\n 2. circle area");


printf("\n\n Enter Radius: ");

scanf("%f",&r1);

A = 3.14*pow(r1,2);

printf("\n\n The circle area = %.2f", A);

printf("\n *************************************** \n");

}


else if(n == 3)

{

printf("\n *************************************** \n");

printf("\n\n 3. sphere surface area");


printf("\n\n Enter Radius: ");

scanf("%f",&r2);


A1 = 4*3.14*pow(r2,2);


printf("\n\n The sphere surface area = %.2f", A1);

printf("\n *************************************** \n");

}

else if(n == 4)

{

printf("\n *************************************** \n");

printf("\n\n 4. sphere volume");


printf("\n\n Enter Radius: ");

scanf("%f",&r3);


V = (4/3)*3.14*pow(r3,3);


printf("\n\n The sphere volume = %.2f", V);

printf("\n *************************************** \n");

}

else if(n == 5)

{

printf("\n\n 5. Exit the program");

exit(0);

}

printf("\n\n Select Continue (0=no,1=yes) ");

choice=getche();

}

while(choice != '0');

}

13 ก.พ. 2561 20:57

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น