ผู้แทนประเทศไทยฟิสิกส์โอลิมปิกคว้าชัย

2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากสวิสต์เซอร์แลนด์

กลับไทยวันอังคาร 19 กค.นี้ TG 971 พิธีรับเวลา 06.00 น.ชั้น 2 ด้านใน ประตู 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าตามที่ได้ดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 5 คน ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผลปรากฎว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้

นายอภิชาติเมธี โชติรัตนพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ เหรียญทอง

นายกฤตเมธ เธียรกานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทอง

นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน

นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญเงิน

นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญเงิน

คณะอาจารย์ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารามหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม ผศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล รองหัวหน้าทีม ดร.ทวีนันท์ เชียวชาญชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.นิพนธ์ จันเลน สสวท. ผู้จัดการทีม

ปีนี้มีนักเรียนร่วมการแข่งขันจาก 88 ประเทศ จำนวน 398 คน คณะผู้แทนประเทศไทยฟิสิกส์โอลิมปิกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันอังคาร 19 กรกฏาคม 2559 เวลา 05.30 น. เที่ยวบิน TG 971 สสวท.จะมีพิธีรับคณะผู้แทนวิชาดังกล่าวเวลา 06.00 น. ที่ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการโอลิมปิกวิชาการสร้างความตระหนักทางวิชาการของประเทศเพราะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีถูกมองว่าเป็นเหมือนสิ่งที่ยาก ทำให้นักเรียนไม่สนใจเดินเข้าสู่เส้นทางอาชีพสายนี้ ในขณะที่ก็เป็นการจุดประกายให้เด็กๆ มองเห็นว่ามีคนเก่งเป็นแบบอย่างที่ดีน่าชื่นชม ข้อสำคัญโครงการนี้ยังทำให้ทราบได้ว่านักเรียนมีศักยภาพในด้านใด แล้วหาแนวทางส่งเสริมให้เขาพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ กิจกรรมที่น้อง ๆ เยาวชนได้รับในค่ายโอลิมปิกจะกระตุ้นให้เขารู้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศของเราและขับเคลื่อนความเจริญของประเทศได้อย่างไร