ปัจจุบันหลากหลายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) และต้องการที่จะผลักดันความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดพืชเศรษฐกิจซึ่งเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและยังคงเป็นที่ต้องการอยู่มากในปัจจุบัน เพราะนอกจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น แนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ยังช่วยสร้างโอกาสในทางธุรกิจได้ จากการต่อยอดผลผลิตที่มี สู่การผลิตสินค้าให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆที่จะมีตลาดรองรับมากขึ้นทั้งในแง่ของการผลิตเพื่อคู่ค้าหรือแม้แต่การผลิตออกสู่ผู้บริโภคก็ตาม

          กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่มแนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) มากว่า 20 ปี โดยได้ต่อยอดคุณค่าวัตถุดิบต้นน้ำอย่างอ้อยสู่ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล, ธุรกิจเอทานอล, ธุรกิจปุ๋ย ตลอดจนธุรกิจ Bio-based ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่พืชเศรษฐกิจของกลุ่มมิตรผล อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจควบคู่กับความใส่ใจในสังคมภายใต้แนวคิด Value Creation ต่อยอดคุณค่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมไทย

           ในวาระครบรอบ 60 ปีของกลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นพลังสำคัญของประเทศ จึงเปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรนักสร้างสรรค์ เพื่อการต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาได้มาแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกใบนี้สวยงามอย่างยั่งยืน กับการประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ให้คนรุ่นใหม่หัวใจนวัตกรมาโชว์ไอเดียในการต่อยอดพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท! นับเป็นการประกวดที่นำหลักการเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) มาต่อยอดสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจ

การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
         
เปิดโอกาสให้แก่นิสิตและนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา จนถึงปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดคณะและสาขาที่ศึกษาอยู่ สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีมในสถาบันเดียวกัน ทีมละไม่เกิน 4 คน นำเสนอแนวคิดภายใต้หัวข้อของโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 คือ 

“แนวความคิดที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดคุณค่าให้กับพืชเศรษฐกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”

         โดยแนวความคิดที่ได้จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 2 ใน 3 ข้อที่จะช่วยส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ การต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน, การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          สำหรับผู้สนใจโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 59 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mitrphol.com/bioinnovator หรือ Facebook : Mitr Phol Bio Innovator Awards หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โทร. 02-794-1270