สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 1” ซึ่งโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาระหว่างร่วมทำโครงการ/งานวิจัยเท่านั้น ปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน และปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6-12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 มีนาคม 61 - 28 กุมภาพันธ์ 62

รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561 ประกาศผลพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สมัครได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 หรือ Line@ : @stemnstda อีเมล stemworkforce@nstda.or.th 

  1. เอกสารแนะนำโครงการ STEM Workforce [PDF]

  2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย [PDF] [WORD]

  3. แบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมโครงการ(บริษัท/ภาคอุตสาหกรรม) [PDF] [อธิบายการกรอกข้อมูล]

  4. แนวทางการทำและส่งรายงานความก้าวหน้า [PDF] [WORD]

  5. แบบประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิจัย (สำหรับนิสิต/นักศึกษา) [PDF]

  6. แบบประเมินสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM [PDF]

  7. คู่มือการลงทะเบียน/สมัคร สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแล [PDF]

  8. คู่มือการลงทะเบียน/สมัคร สำหรับนักวิจัย สวทช. [PDF]

  9. คู่มือการลงทะเบียน/สมัคร สำหรับนักศึกษา [PDF]

  10. คู่มือการลงทะเบียน/สมัคร สำหรับบริษัท/ภาคอุตสาหกรรม [PDF]