การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ ที่กักความร้อนไว้ในบรรยากาศ (Greenhouse gas) เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นด้วยอัตราที่น่าเป็นห่วง Scientific American (8/00) ชี้ว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลกระทบให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ หนังสือพิมพ์ Observer (16/7/00) รายงานว่าสภาวะอากาศของโลกที่แปรปรวนอย่างรุนแรงในรอบสองสามปีที่ผ่านมา เป็นผลจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม และความแห้งแล้ง ก่อให้เกิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งปลดปล่อย Greenhouse gas (จากการเผาผลาญเชื้อเพลิง และอุตสาหกรรม) รวมแล้วทุกประเทศ 20% ของปริมาณทั้งโลก
ขณะเดียวกันอเมริกาที่ประเทศเดียวผลิต Greenhouse gas 30% ประเมินว่าเป้าหมายการลด Greenhouse gas ลง ตามที่นักวิชาการต้องการ เป็นไปไม่ได้ทางปฏิบัติ

http://www.sciam.com/2000/0800issue/0800epstein.html